תנאי שימוש

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב אתר פגים (“האתר“), בתכנים המתפרסמים בו על ידי עמותת להב (“העמותה“), ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (“החומר“), הם בבעלותה של עמותת להב בלבד.

האתר והמידע הכלול והמיוחס בו נועדו למטרות של מתן מידע בלבד. חל איסור חמור על נקיטת כל צעד של העתקה, הפצה, הצגה בפומבי, מסירה לכל צד שלישי או שימוש אחר כלשהו במידע כאמור, ללא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב.

תנאי שימוש באתר

אין לראות במידע ו/או בעצות נשוא האתר כייעוץ רפואי ו/או חוות דעת רפואית ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול. לצורך קבלת טיפול ו/או ייעוץ רפואי, יש לפנות לרופא המטפל. בכל שאלה ו/או בכל מקרה בו תכני האתר אינם מובנים או ברורים לך, עליך לפנות לרופא המטפל.

בעצם השימוש באתר, המשתמשים באתר מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהיא כלפי העמותה ו/או צוות האתר.

אי אחריות ואי חבות

למרות שהעמותה נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין אנו עושים כל מצג או נותנים כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצע באתר, ומתכחשים לכל אחריות בקשר עם השימוש באתר או בכל אתר אינטרנט אחר הקשור עמו. החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצדך. העמותה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם, היא אינה מתחייבת, כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

כל המשתמשים באתר מסכימים בזאת, שכל גישה לאתר והשימוש בו, כמו גם תכניהם של אלה, הם על אחריותם בלבד. העמותה ושום צד המעורב ביצירה, ההפקה או המסירה של האתר, או של כל אתר אינטרנט אחר המקיים קישור מכל סוג עם האתר, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, נגרר, בלתי ישיר או עונשי שייגרם מגישתך לאתר, שימושך או אייכולתך לעשות שימוש בו, או בכל אתר אינטרנט אחר הקשור בו, או בגין כל טעות או השמטה בתכניהם של האמורים לעיל.

שימוש מורשה באתר

הוראות כלליות אינך רשאי לעשות שימוש באתר האינטרנט על מנת לשדר, להפיץ או לאחסן (א)תוך הפרה של כל חוק או תקנה ישימים; ו/או (ב)בכל דרך שתהווה הפרה של זכות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו, או בכל דרך שתפר את הפרטיות, הפרסום או את זכויותיהם האישיות האחרות של צדדים שלישיים; ו/או (ג)בכל דרך שתהיה משמיצה, מגונה, מאיימת, או שיהיו בה מרכיבים של ניצול או שנאה.

כללי ביטחון חל עליך איסור להפר, או לנסות להפר את אמצעי הביטחון של האתר, וכמו כן, לעשות שימוש באתר כדי להפר את ביטחונם של אתרי אינטרנט אחרים באמצעות כל שיטה, לרבות, האיסור על הצעדים שלהלן: (א)גישה למידע שאינו מיועד לך, או כניסה לשרת או חשבון שאינך רשאי לגשת אליהם; (ב)ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את פגיעותה של מערכת או רשת כלשהי או לפגוע באמצעי אבטחה או אימות; (ג)ניסיון להפריע לשירות הניתן לכל משתמש באתר ולכל מחשב מארח או רשת, לרבות, וללא הגבלה אליהם, על ידי החדרת וירוס לאתר, העמסת יתר, “הצפה“, שיבוש מנועי חיפוש, “הצפה בדואר זבלאו גרימה לקריסת האתר בדרך כלשהי; (ד)משלוח של הודעות דואר אלקטרוני בלתי מבוקשות, הכוללות מבצעי קידום מכירות ו/או פרסום מוצרים או שירותים; (ה) זיופה של כל כותרת בכל פרסום באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אחר.

כל הפרה ו/או פריצה של ביטחון ו/או אבטחת המערכת או הרשת עלולות להוביל לחבות אזרחית ו/או פלילית מצידך. העמותה תהיה רשאית לחקור כל הפרה כאמור ותוכל לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהגשת תביעות נגד משתמשים באתר שיהיו מעורבים בהפרות ו/או פריצות מעין אלה.

מידע

היה והעביר משתמש מידע לעמותה, יהווה הדבר אישור והסכמה מאת המשתמש, כי העמותה וכל מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש בכל המידע האמור לצורך מתן השירותים כפי שמפורט באתר, לרבות שליחת ניוזלטרים חודשיים.

קישורים

הקישורים לדפי אינטרנט שלישיים שמוצעים ו/או שיוצעו באתר, מוצעים לנוחות המשתמשים בלבד. אין אנו מביעים כל דעה באשר לתוכנם של אתרי אינטרנט שלישיים כלשהם, ומתכחשים בזאת באופן מפורש לכל חבות באשר למידע מטעמו של צד שלישי ולשימוש בו.

סיום

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחסום באופן מיידי, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את יכולת הגישה לאתר ו/או לכל שירות אחר שמסופק ו/או שיסופק על ידי העמותה, בכל מקרה שבו בוצעה הפרה של אחד התנאים המפורטים במסמך זה על ידי המשתמש.

ויתור על נזקים עקיפים

העמותה או כל צד שלישי המצוין באתר לא יישאו בשום מקרה בכל אחריות מכל סוג שהיא שיתכן ויגרם מן השימוש, או מחוסר היכולת לעשות שימוש באתר או בחומר, בין אם על בסיס של חוזה, עוולה או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם העמותה עודכנה באשר לאפשרות התקיימותם של נזקים מעין אלה ובין אם לאו.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.

שונות

התנהגות כלשהי מצד העמותה ו/או מי מטעמה לא תחשב כויתור על זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

ככל שייקבע עלידי סמכות שיפוטית מוסמכת כלשהי, כי הוראה כלשהי על פי תנאי שימוש אלו אינה ניתנת ליישום ו/או אכיפה עלפי דין, כי אז לא יביא הדבר לביטול תנאי השימוש ו/או הוראות אחרות הקבועות בהם, אלה אותה הוראה תבוטל באופן שיצמצם ככל הניתן השפעה כלשהי על ההוראות אחרות הקבועות בתנאי השימוש אשר תמשכנה לחול בכל תוקף.