בואו להתנדב

התנדבות היא פעילות למען הזולת ולמען החברה מתוך רצון חופשי, ללא כפייה וללא קבלת תמורה כלכלית ישירה.[1] יש בהתנדבות כדי לתרום למתנדבים עצמם ממש כשם שיש בה כדי לתרום לחברה.

יש גישות שונות לחלוקת התפקידים וליחסים בין הארגונים ההתנדבותיים לבין מערכות חברתיות אחרות. יש הרואים בארגונים ההתנדבותיים כלים למילוי החללים הנוצרים עקב חסרונות של המערכת הממשלתית או כישלונותיה, ויש הרואים את המערכת הממשלתית כבאה למלא את החללים הנוצרים עקב החסרונות או הכישלונות של הארגונים ההתנדבותיים.[2]

על כל פנים, הן לארגונים ההתנדבותיים הן למערכת הממשלתית יש תפקיד חשוב ותרומה ייחודית במילוי תפקידים חברתיים ובמתן מענה לצרכים אנושיים, והם משלימים בכך זה את זה.[3]

[1] בנימין גדרון, התאגדות מרכזים קהילתיים בישראל, “הרקע האידיאולוגי של ההתנדבות”, ההתנדבות במרכז הקהילתי, ירושלים 1988.

[2] L.M. Salamon, “Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State”, Journal of Voluntary Action Research, 16 (1-2) 1987.

[3] ערן יחיאל, ארגונים התנדבותיים במערכת הרווחה, אוניברסיטת תל-אביב, 1992.