אישורי העמותה

להלו אישורי העמותה:

1.  אישור הכרה בעמותה כמוסד ציבורי המכיר בתרומות כהוצאה מוכרת לפי סעיף 46 לחוק מס הכנסה

2. אישור ניהול תקיןשל העמותה מעת רשם העמותות.

3. אישור ניהול פנקסי חשבונות

4. אישור ניכוי מס במקור

אישורים:

אישור ניהול תקין 2016
אישור ניהול תקין 2015
אישור ניהול תקין 2014
אישור ניהול תקין 2013
אישור ניהול תקין 2012
אישור סעיף

תקנון העמותה 1.1.09